Informacje na temat przetwarzania danych osobowych


Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Impro Silesia z siedzibą w Katowicach przy ul. Kopernika 14. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu cyklicznej wysyłki newslettera. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych, niemniej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możesz się kontaktować na adres mail: improsilesia@gmail.com Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Information on the processing of personal data


The administrator of the personal data provided is the Impro Silesia Foundation with its registered office in Katowice at ul. Copernicus 14. Providing data is voluntary but necessary to cyclically send the newsletter. The given data will be processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. and pursuant to the General Regulation on Personal Data Protection of 27 April 2016, the Data Administrator has not appointed a Data Protection Officer, however, in matters related to the protection of personal data, you can contact the following address: improsilesia@gmail.com Personal data will be stored until you withdraw your consent to send the newsletter.

The data subject has the right to:

  • access to their data, rectification, deletion, processing restrictions, data transfer rights, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing;
  • lodging a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection when he / she considers that the processing of personal data violates the provisions of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016.